خانه / اخبار / مجموعه شعارهای ایمنی

مجموعه شعارهای ایمنی

ايمني تأسيسات مهم است ، اما ايمني پرسنل مهمتر .

‫آن روزي پايانش خوش است كه حادثه اي رخ ندهد.

‫اول ايمني ـ بعد كار.

‫ايمني گوهريست گرانقدر ، با تشويق پرسنل حافظ آن باشيد.

‫از تصادفات ديگران درس عبرت بگيريد.

‫يك خطاي كوچك مي تواند حادثه اي بزرگ بوجود آورد.

‫ايمني اصل ضروري از اشتغال به شمار مي رود.

‫آلودگي محيط زيست زندگي انسان را تهديد مي كند .

‫از عيوب هيچ گاه چشم پوشي نكنيد .

‫اگر به سعادت خود و فرزندانتان علاقه داريد، رعايت ايمني و بهداشت را سرلوحه كارتان قرار دهيد.

‫حضور سرپرست گروه در محيط كار، عامل بزرگيست از پيشگيري از حوادث.

‫ابزار هاي دستي را روي كف زمين، در راهروها نگذاريد.

‫لوازم ايمني سپري هستند بين شما و حوادث.

‫استفاده از گوشي در محيط هاي پر سر و صدا الزامي است.

‫پيروي از اصول ايمني تضميني است بر سلامت شما و سعادت خانواده تان.

‫آمار نشان مي دهد كه اكثر حوادث ناگوار در نتيجه يك بي احتياطي كوچك ايجاد شده است.

‫اولين اشتباه، آخرين اشتباه است.

وجود كلاه ايمني موتورسواري به هنگام بروز تصادفات مي تواند به ميزان هفتاد و پنج درصد در صدمات

‫وارده به سر پيشگيري نمايد.

‫احتياط كن تا بيشتر زندگي كني !

‫از حوادث پيشگيري كنيد اما نه به حرف بلكه به عمل .

‫اهميت و فوريت هر كاري چندان زياد نيست كه نتوان آن را به اين طريق بي خطر انجام داد.

‫اگر به سعادت خود و فرزندانتان علاقه داريد امر حفاظت را سرلوحه كارتان قرار دهيد.

‫ايمني زماني حاصل مي شود كه بدانيم چگونه از خطر دور شويم.

‫احتياط شرط عقل است.

‫از حمل چندين بسته با حجم با دودست كه مانع ديد شما مي شود خودداري كنيد، از تعداد بسته ها بكاهيد

‫و بر دفعات حمل آن بيا فزاييد.

‫آيا مي دانيد شوخي هاي خطرناك در محيط كار يكي از مهمترين عوامل ايجاد حادثه است.

‫از زير بار معلق و ناپايدار عبور نكنيد.

‫استفاده از لوازم حفاظت فردي ) ماسك ـ دستكش و غيره… ( در كار با مواد شيميايي ضروري است.

‫اگر در معرض عبور يا پرتاب شدن اجسام قرار داريد، بايد كلاه حفاظتي مقاوم و در عين حال سبك به سر

‫گذاريد تا آسيب نبينيد.

‫ايمني مسئله اي است مربوط به همه.

‫ابزار كار را در جيب خود جاي ندهيد.

‫از تماس با اشياء مشكوك جداً خودداري كنيد.

‫از آلوده شدن زخم به گرد و غبار و يا تماس با ابزار كار خودداري كنيد.

‫از تجارب ديگران استفاده كنيد.

‫ابزار ناقص را از محيط دور كنيد.

‫ايمني ضامن سلامتي است.

‫اگر نمي دانيد ، سؤ ال كنيد .

‫از شوخي و اعمالي كه ممكن است ، همكارانتان را ناراحت و عصباني نمايد ، پرهيز نمائيد .

‫از وسايل حفاظتي خود هميشه استفاده كنيد .

به شانس تكيه نكنيد، دستورالعمل هاي كار را مو به مو اجرا كنيد .

‫برق خادمي است كه قاتل هم مي تواند باشد .

‫به دستور العمل هاي و علائم ايمني توجه خاص مبذول داريد .

‫بهتر است از تجارت مصدومين پند بگيريم نه آنكه خود مصدوم شويم .

‫براي انجام كار با ابزار و وسايل مختلف ، بايد از دستكش هاي مناسب آن كار استفاده نمود.

‫با رعايت اصول ايمني ، از افزايش آمار حوادث جلوگيري كنيم.

‫بهاي هر حادثه هميشه سنگين است.

‫به ايمني فكر كنيد.

‫بعد از اتمام كار، وسايل و ابزار كار را در محل مخصوص خود قرار دهيد .

‫برق كسي را دوست دارد كه از او بترسد.

‫براي انجام هر كار اول فكر كنيد .

‫به اميد روزي كه اصول ايمني در كليه شئون اجتماعي رعايت شود.

‫بسته هاي حجيم مانع ديد است .

‫خطر خبر نمي كند، آماده باشيم.

‫به ايمني فكر كنيد تا در امان باشيد .

‫برخورد دست با نوك تيز و برنده ابزار كار كه از جيب بيرون آمده ، موجب زخمي شدن دست مي گردد .

‫به محض زخمي شدن دست يا ساير اعضاء از كمك هاي اوليه استفاده كنيد، كوچكترين جراحت و خراش

‫مي تواند سلامتي شما را به خطر اندازد .

‫با بكار بردن وسايل حفاظتي فردي از حوادث جلوگيري كنيد .

‫به محض بريدگي دست و پا و ساير اعضاء از كمك هاي اوليه استفاده كنيد.

‫براي حفظ جان خود به دستورات حفاظتي توجه كنيد .

‫با روش صحيح خود ، ايمني را عملاً تبليغ كنيد .

‫پيشگيري موثرتر از درمان است .

 ‫پيشگيري امروز را به علاج فردا موكول نكنيد .

تصميم بگيريد سال نو را بدون حادثه بگذرانيد .

‫تجربه را ، تجربه كردن خطاست .

‫توصيه هاي ايمني را جدي بگيريد .

‫چه بسا يك جراحت مختصر در اثر لا قيدي به يك كانون چركي خطر ناك تبديل شده سلامت شما را مورد

‫تهديد قرار دهد.

‫جهت ايمني ، كار را بازرسي نماييد .

‫چون برق ديده نميشود ، هيچ موقع كابل را لمس نكنيد .

‫چرا عاقل كند كاري كه باز آرد پشيماني .

‫خودتان را تميز نگهداريد .

‫خوب فكر كنيد تا خوب به مقصد برسيد .

‫خطر هميشه به چشم ديده نميشود .

‫خطر هميشه در كمين است .

‫خطر پاره شدن يا باز شدن و سقوط بار را هميشه در نظر داشته باشيد .

‫حادثه به خودي خود اتفاق نمي افتد بلكه علتي دارد .

‫حوادث را قبل از وقوع پيش بيني كنيد .

‫حصول ايمني در نتيجه همكاري دسته جمعي است .

‫حفاظت ضامن سلامتي است ، عزيزان شما ا نتظار دارند سلامت به خانه بر گرديد .

‫حوادث را قبل از وقوع پيش بيني كنيد ، چون روز خوش ، روز بدون حادثه است .

‫حوادث قابل پيشگيري است .

‫حفظ سلامتي شما گرانمايه ترين اصل در زندگي به شمار مي آيد .

‫حفاظت جان كاركنان بسيار ساده تر و بهتر از جبران خسارت ناشي از حوادث در محيط كار است.

‫در هنگام كار بايد از لباس منظم و صحيح استفاده نمود .

‫در يك محيط آرام كار كنيد .

‫دانستن نكات ايمني كافي نيست به آنها عمل كنيد .

  در وسايل ايمني اغلب اوقات تجربه گران تمام مي شود .

‫دريچه ها و چاله هاي كف كارگاه را بايد با نرده محصور و با چراغ قرمز ) علامت خطر ( مشخص گردد

‫تاكسي در آن سقوط نكند .

‫در پس هر حادثه نوعي سهل انگاري وجود دارد .

‫در سر راه خود مواظب اشياء نوك تيز باشيد .

‫در هر كاري كه عقل و احتياط توأماً بكار رود از حوادث پيشگيري خواهد شد .

‫در موقع كار كردن با اشياء از كفش هاي حفاظتي استفاده كنيد تا در صورت سقوط شيئي سنگين پاي شما

‫آسيب نبيند .

‫درب هاي خروجي و راه روهاي منتهي به آن بايد هميشه آزاد باشد تا كارگران بتوانند هنگام بروز حريق

‫در اسراع وقت از آن خارج شوند .

‫دستگيره هاي چرخ دستي بايد حفاظ داشته باشد تا پشت دست به در و ديوار تصادم نكند و زخمي نشود .

‫در برابر خطرات ناشي از كار ، خود را حفظ كنيد.

‫دقت بيشتر، احتياط بيشتر .

‫رعايت نظم و انضباط در گارگاه خطر حوادث را كم مي كند .

‫رعايت نظم و تربيت در گارگاه برابر نصف كار انجام شده است .

‫راه روها و محل آمد و رفت كارگران در گارگاه بايد خالي از هر گونه مانعي باشد .

‫روز خوش روز بدون حادثه است .

‫سال خوش ، سال بدون حادثه است .

‫سلامتي بالاترين نعمت است ، آن را به آساني از دست ندهيد .

‫سانحه از بي مبالاتي ، شتابزدگي و عدم دقت ناشي مي شود .

‫شتابزدگي و بي نظمي حادثه آفرين است .

‫شتابزدگي پشيماني بدنبال دارد .

 ‫شست و شوي لباس با بنزين و مواد نفتي جان عده اي رابه آتش كشيده است. شما ديگر آن را آزمايش ‫نكنيد .

‫شرايط و موقعيت هاي خطرناك را اصلاح كنيد .

‫صدمات هر اندازه جزئي باشد تحت معاينه و درمان قرار دهيد .

‫صرف هزينه جهت حفاظت و ايمني يكنوع سرمايه گذاري است .

‫طريقه ي صحيح انجام كار را از سرپرست خود بياموزيد .

‫علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد .

‫عدم رعايت ايمني = وقوع حادثه .

‫علم ناقص خطرناك است.

‫عزيزان شما انتظار دارند ، سلامت به خانه برگرديد .

‫عصبانيت و خستگي حادثه بدنبال دارد .

‫عمر كوتاه خود را با حادثه كوتاه تر نكنيد .

‫غفلت ، اشتباه ، مسامحه، فراموشي از عوامل حوادث مي باشد .

‫غرور و جهالت در هنگام كار با وسايل برقي جان انسان را تهديد مي كند .

‫فقط شما هستيد كه موقع زخمي شدن رنج و زيان مي بينيد .

‫فقط عينك قابل تعويض است نه چشمها .

‫قبل از توقف ماشين حفاظ را برنداريد .

‫قسمتهاي گردنده بدون حفاظ خطرناكترين قسمت ماشين آلات است .

‫قبل از هر نوع كار به علائم توجه كنيد .

‫كارگر محتاط و تابع مقررات دچار حادثه نمي شود .

‫كوچكترين ضايعه در مدار برق ، مرگ آفرين است .

‫كار از محكم كاري عيب نمي كند .

‫كوچكترين خراش و جراحت مي تواند سلامتي شما را به خطر اندازد .

‫كلاهك حفاظتي اره دوار براي پيشگيري چنين حادثه تعبيه شده است .

‫كار خود را با توجه با توجه به مقررات ايمني انجام دهيد .

‫كوچكترين خراش و جراحت را پانسمان كنيد .

‫كار را بعد از كنترل نمودن كامل شرايط شروع كنيد .

‫كسي از شما محافظت نمي كند .

‫محكم كنيد بند كلاهتان را .

‫محيط كار خود را تميز و مرتب نگه داري كنيد .

‫ممكن است وضع شما خوب باشد ولي بهتر است از وضع همكاران و زيردستان خود آگاه باشيد .

‫معايب كارو شرايط خطر ناك را فوراً به مافوق اطلاع دهيد .

‫نظم و نظافت در كارگاه از حوادث كم مي كند .

‫وسايل حفاظت فردي ، ضامن سلامتي و تندرستي شماست .

‫هرگز به بيرون هجوم نبريد .

‫هرگز با ابزار فرسوده و معيوب كار نكنيد .

‫هميشه و در همه حال محتاط باشيد و قبل از هر كاري به عواقب آن فكر كنيد .

‫هنگام به دست گرفتن و حمل اشيايي كه قسمتهاي برنده و لبه هاي تيز دارد، دستكش حفاظتي بدست كنيد تا

‫زخمي نشويد .

‫هر بيشه گمان مبر كه خالي است ، شايد پلنگ خفته باشد .

‫هنگام جوشكاري ، ريخته گري و ساير كارهايي كه در نور بسيار شديد صورت مي گيرد ، استفاده از عينك

‫حفاظتي ضروري است .

‫يك كبريت خاموش نشده ، يك ته سيگار روشن ممكن است لحظاتي بعد حادثه شومي ببار آورد .

‫يك خطاي كوچك مي تواند حادثه اي بزرگ به وجود آورد .

‫يك لحظه غفلت ، يك عمر پشيماني .

همچنین ببینید

اطلاعیه