خانه / خدمات شهرداری

خدمات شهرداری

احداث نهر عرضی برای دفع آبهای سطحی

احداث نهر عرضی برای دفع آبهای سطحی در تقاطع خیابان 30 متری و شیخلو:

ادامه نوشته »

ادامه عملیات آسفالت کوچه ها و معابر شهر وایقان

ادامه عملیات آسفالت کوچه ها و معابر شهر وایقان: آسفالت کوچه جوانان :        آسفالت کوچه گلریز :  

ادامه نوشته »

اجرای عملیات احداث آبرو و آسفالت کوچه لاله

اجرای عملیات احداث آبرو و آسفالت کوچه لاله:        

ادامه نوشته »

اجرای عملیات احداث آبرو و آسفالت کوچه مهر

اجرای عملیات احداث آبرو و آسفالت کوچه مهر :  

ادامه نوشته »

اجرای عملیات احداث آبرو و آسفالت کوچه سیدلر

اجرای عملیات احداث آبرو و آسفالت کوچه سیدلر به روایت تصویر :

ادامه نوشته »

اجرای عملیات احداث آبرو و آسفالت کوچه جوانان

اجرای عملیات احداث آبرو , زیرسازی و آسفالت کوچه جوانان:

ادامه نوشته »

اجرای عملیات احداث آبرو و آسفالت کوچه بهرامی

اجرای عملیات احداث آبرو , زیرسازی و آسفالت کوچه بهرامی:

ادامه نوشته »

اجرای عملیات احداث آبرو و آسفالت کوچه برزگری

اجرای عملیات احداث آبرو , زیرسازی و آسفالت کوچه برزگری به روایت تصویر:

ادامه نوشته »